Könyvtár

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő :                  8.00 -12.30   13.30 – 16.00

Kedd :                   8.00 -12.30   13.30 – 16.00

Szerda:                 8.00 -12.30   13.30 – 16.00

Csütörtök:            8.00 -12.30   13.30 – 16.00

Péntek :                                      8.00 – 12.30

Adott esetben a nyitvatartás igazodik a könyvtáros egyéb feladataihoz (tanítási óra, ebédeltetés), illetve az iskolai rendezvényekhez is.

Takácsné Reisz Anett
könyvtáros

A könyvtár működési szabályzata

A könyvtár neve : Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Könyvtára

A könyvtár címe : 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A könyvtár jellege : zárt könyvtár, szabadpolcos

I. Fenntartása

Fenntartója: Tamási Tankerület Központ

Címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.

II. Az iskolai könyvtár feladatai

 1. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz, tanuláshoz és önműveléshez szükséges információkat és információhordozókat.
 2. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 3. Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásának egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik.
 4. Központi szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtár-pedagógiai tevékenységében.
 5. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését.
 6. Tájékoztatást nyújt a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
 7. Helyet biztosít tanórai foglalkozások tartására.
 8. Egyéni és csoportos helyben használatra helyet biztosít.
 9. Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz.
 10. Dokumentumok másolását teszi lehetővé.
 11. Számítógépes informatikai szolgáltatásokat biztosít.
 12. Tájékoztatást nyújt a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól.

III. A könyvtárhasználat rendje:

 1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a könyvtár nyitvatartási idejében.
 2. Az iskolai könyvtárhasználókat ingyenesen megilletik az alábbi alapszolgáltatások :

– könyvtárlátogatás

– könyvtári gyűjtemény helyben használata

–  információ a könyvtár szolgáltatásairól

– dokumentum kölcsönzés

3.   Az iskolai könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők

igénybe:

– a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata (olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, értékesebb dokumentumok)

4.   Beiratkozáskor a tanuló neve és osztálya kerül regisztrálásra. A nyilvántartás elektronikus rendszerű.

5.   A könyvtári dokumentumok nyilvántartása és kölcsönzése elektronikusan történik.

6.   Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre.

7.    Legkésőbb a  tanév utolsó napjáig a kölcsönözhető dokumentumokkal mindenki köteles elszámolni.

8.  A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tudtával, a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad. A könyvtáros távollétében, csak kivételes esetekben ( érettségi, versenyek), szigorúan az iskola vezetőinek (igazgató, vagy igazgatóhelyettesek, pedagógusok) jelenlétében kerülhet ki dokumentum a könyvtárból.

9.  Az iskolát véglegesen elhagyó diákok csakis úgy bocsáthatóak el az iskolából, hogy könyvtári tartozásaikat is rendezték, s ezt a könyvtáros igazolta.

Tartós tankönyvek:

1.  Az államilag finanszírozott tankönyveket ( irodalom tankönyv, szöveggyűjtemény, nyelvkönyvek, matematika tankönyv stb.) a KELLO-tól az iskolai könyvtáros megrendeli, a KELLO augusztus elején az iskolának leszállítja. Ezeket a tankönyveket az iskolai könyvtáros állományba vesz, tankönyvosztáskor a diákoknak kiosztja, és a megmaradt könyveket a könyvtárban elhelyezi, melyeket a tanulók későbbiek folyamán kölcsönözhetnek.

A pedagógiai program végrehajtását segítő eszközök és felszerelések jegyzékét a 20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

1. A tankönyvfelelős (iskolai könyvtáros ) minden év január-februárjában elkezdi felmérni a szaktanárok segítségével a következő tanévre vonatkozó tankönyvigényeket. A munkaközösség vezetők egy általuk készített táblázatban feltüntetik a szaktanár által megrendelni kívánt tankönyv szerzőjét, címét, raktári számát, a használó osztály nevét, csoportbontás esetén a diákok nevét, valamint azt, hogy igényelnek-e pedagógus példányt.

2. A tankönyvfelelős összegzi a megrendelendő tankönyvek listáját, ellenőrzi, hogy a könyvtári állományból mennyit tud biztosítani a következő tanévre.

3. Miután a KELLO közzéteszi az aktuális tankönyvlistát, a munkaközösség-vezetők a könyvtárossal együtt összevetik azt a megrendelésükkel. Április hónapban történik az online felületen az alaprendelés, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tankönyvekből mennyi áll rendelkezésre a korábbi állományból.

4. Minden évfolyamon térítésmentesek a tankönyvek.

5. Június hónapban lehetőség van az alaprendelés módosítására, és az új tanulók felvételére az új évfolyamokon.

6. Minden tanulónak a tanév végén ( június 15-i hatállyal ) kell a tankönyveiket az iskolának (könyvtárnak) leadni. Az érettségiző diákok legkésőbb az érettségi szóbeli vizsganapon minden könyvtárból kölcsönzött könyvet, dokumentumot, kötelesek visszaszolgáltatni a könyvtárnak.

7. Augusztusban történik az alaprendelés kiszállítása, a tankönyvfelelős diákonként elkészíti a tankönyvcsomagokat. A tankönyvosztás a tanítás előtti utolsó héten, beosztás alapján valósul meg. Ekkor a diák/szülő aláírásával igazolja az átvételt.

8. Minden diák, aki tartós tankönyvet kölcsönöz, anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik azért, hogy a kiadványokat megfelelő állapotban szolgáltassa vissza. Amennyiben szándékos vagy gondatlan károkozás történik, a jogszabályokban és a házirendben meghatározott módon a kárt meg kell téríteni.

9. A fizető diákok átveszik a könyvekről a postai csekket, és 15 napon belül rendezik a tartozást az iskola fenntartója felé.

10. A tanév első hónapjában lehetséges pótrendelés leadása, esetleges hiányok pótlása, az újonnan érkezett diákok tankönyveinek megrendelése történik fenntartói jóváhagyással. A tankönyvfelelős a megadott határidőig módosíthatja a tanulói státuszokban bekövetkezett, addig még nem rögzített  változásokat.

A könyvtár nyitvatartási rendje :

Tanéven belül : szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz

hétfő :              8.00 -12.30   13.30 – 16.00

kedd :               8.00 -12.30   13.30 – 16.00

szerda:             8.00 -12.30   13.30 – 16.00

csütörtök:        8.00 -12.30   13.30 – 16.00

péntek :           8.00 – 12.30

Adott esetben a nyitvatartás igazodik a könyvtáros egyéb feladataihoz (tanítási óra, ebédeltetés), illetve az iskolai rendezvényekhez is.

IV. Állományának alakítása, gazdálkodása:

 1. A könyvtár a helyi tantervi követelményeknek megfelelően, folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát.
 2. A könyvtáros az állomány alakításában figyelembe  veszi az igazgató, a nevelőtestület, a diákközösség javaslatait és az iskola könyvtári környezetének adottságait.
 3. A könyvtár állományának gyarapításáért, minőségéért a könyvtáros felel, hozzájárulása, illetve tájékoztatása (szaktanári megrendelés esetén) nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható.
 4. Állományba vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően  gyarapodik.

VI. Az állomány védelme:

A könyvtár állományának ellenőrzését a  3/1975. KM-PM együttes rendelet és az ezt kiegészítő együttes irányelv ( Művelődési Közlöny 1978/9. száma) szerint végezzük.   A könyvtár állományából kölcsönzők illetőleg az állományt helyben használók anyagilag felelnek a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.  Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét, vagy a dokumentum másolási értékét kell megtéríteni.  Az elveszett, elhasználódott, fölös, elavult dokumentumokat folyamatosan kigyűjtjük az állományból és tanévenként töröljük  a nyilvántartásból.

VII. Az állomány feltárása:

1. A könyvtár dokumentumairól az alábbi feltáró katalógusok készülnek:

– betűrendes (leíró) keresztkatalógus

– ETO szerinti szakkatalógus

– raktári katalógus

2. Formája szerint :

– számítógépes

VIII. Záró rendelkezések:

1.  Az iskolai könyvtár Működési Szabályzata az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, s jogszabályokban előírt esetben részét képezi egyéb alapdokumentumoknak is.

2.Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell érvényre juttatni.

3.Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető helyen  kell elhelyezni :

– könyvtárban

– az igazgatói titkárságon

Dombóvár, 2023. 09. 06.