Iskolánk története

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium bemutatása 

A század első évtizedében a rohamosan gyarapodó Dombóváron felmerült egy gimnázium alapításának szükségessége. A polgárok törekvéseit siker koronázta: a VKM engedélyezte, hogy „katholikus főgimnázium” létesüljön. 1913 szeptemberében a mai Belvárosi Iskola Szabadság utcai épületében ült iskolapadba a 111 elsős kisdiák, köztük mai névadónk, Illyés Gyula. 1921-ben rendezték az első érettségi vizsgákat, s ez évben lett az iskola neve: „ Dombóvári kir. kath. Esterházy Miklós főgimnázium”. Az ideiglenes elhelyezés közel két évtizeden át megmaradt. 1927-ben dr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter új épület létesítésére tett 700000 pengő ajánlatot, ha a község ezt a szükséges, közel egymillió pengőig kiegészíti.

1928-ban Alpár Ignác vezetésével, dombóvári iparosok közreműködésével kezdődött az építkezés, és ma szinte hihetetlen, hogy pontosan egy év elteltével a városnak ma is díszére váló pompás, minden igényt kielégítő épületbe költözhetett a tanári kar és a tanulóifjúság. Az építők kiváló munkáját jelzi, hogy azóta csak a tetőzetet, a fűtési és csatornarendszert kellett teljes egészében felújítani.

Az oktatás 1948-ig nyolc évfolyamon folyt, évfolyamonként egy-egy osztályban, a harmincas, negyvenes években már 40-nél is több jelölt érettségizett évenként. Érdemes megemlíteni, hogy a lányok egészen az ötvenes évekig csak magántanulóként tanulhattak.

A gimnázium neve 1945-től az 1948-as államosításig szinte tanévenként változott, majd 1950. augusztus 31-től 1989. augusztus 31-ig Gőgös Ignác nevét viselte.

A gimnázium tanulmányi rendjének magas színvonalát biztosította, hogy az intézmény élén olyan igazgatók álltak, akik a politika gyors fordulatait lehetőség szerint igyekeztek a kapunk kívül tartani. Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy az elmúlt közel hatvan évben mindössze öt igazgatója volt (Szanyi István, Miklós Péter, Gelencsér József, dr. Berta Bálint, dr. Szenyéri Zoltán).

A vidéki tanulók mindig jelentős számban tanulhattak a gimnáziumban, helyzetüket jelentősen megkönnyítette, hogy 1946-ban megnyitották a Gyenis Antal Népi Kollégiumot, 1972-ben elkészült a gimnázium telkén az új, 84 tanulót befogadó épület, amelybe 1978-ban a lányok is átköltöztek.

A hatvanas években a létszám 600 fölé emelkedett, egy-egy évben négy-négy párhuzamos osztályban is tanultak gimnazisták. Újdonságként megjelent a később nem túl sikeresnek ítélt 5+1-es oktatási forma. Az 1962-63-as tanév a jubileum jegyében telt el. Az alapítás ötvenedik évfordulóján 1963. június 23-án az öregdiákok, érdeklődő dombóváriak százai vettek részt az iskola udvarán az egész napos rendezvényen.

A következő években szerveződtek a tagozatos osztályok: először olasz és francia nyelvből, majd ez utóbbi helyett németből. A fizika tagozatról minden évben az érettségizők jelentős része folytatta felsőfokú tanulmányait műszaki egyetemeken, főiskolákon.

1981-82-ben a kötelező fakultációs rendszer váltotta fel a tagozatos oktatást, amely csak részben vált be. A kilencvenes években újjászerveztük „speciális tantervű osztály”-ok néven a tagozatos rendszert. Eredményesen működött a matematika speciális tanterv szerinti oktatás, amelyet a számítástechnika iránt mutatkozó nagy érdeklődés miatt az 1997-98-as tanévben matematika-számítástechnika speciális tantervű csoporttá szerveztünk át.

1998-ban érettségiztek először a német speciális tantervű csoport tanulói, valamennyien már a harmadik osztályban középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettek.

1988-ban intézményünkbe helyezték át az egészségügyi szakközépiskolai osztályt. A hat év alatt, amíg itt működött a tagozat, nem csökkent az oktatás színvonala. Ezt bizonyítja, hogy a vegyes típusú középiskolák felvételi statisztikája alapján összeállított rangsorban iskolánk országosan az első tízbe került.

1987-ben jubileumi ünnepségsorozattal emlékeztünk meg alapításunk 75. évfordulójáról. Az akkor kiadott évkönyv hasznából restauráltattuk Marczell György gyönyörű seccóját, amelynek avatása egybeesett Illyés Gyula nevének felvételével. Az emlékezetes ünnepségen volt tanítványunk, Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes mondott beszédet, Sinkovits Imre színművész versmondása emelte az esemény rangját. A Marczell-secco képeslap változatának értékesítésével sikerült Sarkantyú Simon seccójának restaurálása is.

1991. szeptemberében újra 10 évesek léptek be iskolánk kapuján. Iskolánk az országban az elsők között kezdeményezte a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás bevezetését. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, az első tanévre 96 negyedik osztályos kisdiák jelentkezett, amely azóta is a jelentkezési csúcs. A további években a jelentkezők száma fokozatosan csökkent. De ez a folyamat az elmúlt néhány tanévben megállt, s stabilan 35-40 fő jelentkezett a tagozatra. Dombóvár Város Önkormányzata a következő 5 évre szóló pedagógiai koncepciójában 2004-ben név szerinti szavazással döntött arról, hogy az Illyés Gyula Gimnáziumban a nyolcosztályos tagozatot továbbra is működtetni kívánja. Sok-sok vita után fenntartónk 2009 tavaszán megerősítette engedélyét arról, hogy engedélyezi a tagozat indítását.

A tagozatra nagyon nagy igény mutatkozik a szülők és a gyermekek részéről, s szerintünk mindenek feletti a gyermek (a szülő) joga, hogy megválaszthassa a képességeinek, igényeinek megfelelő képzést. Az elmúlt években kiváló eredményekkel érettségiztek a nyolcosztályos diákok, az érettségi átlag megközelítette a 4,5-öt. A képzés előnyei közé tartozik, hogy magas óraszámban foglalkozhatnak a tanulók az idegen nyelvekkel, nem véletlen, hogy a diákok kétharmada legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsgát szerez tanulmányai alatt. A tanrendet sok tantárgyból úgy alakítottuk ki, hogy a tanulók mindent csak egyszer sajátítanak el, de mélyebben és nagyobb hatékonysággal.

2004-ben bővült iskolánk palettája a nyelvi előkészítő osztállyal. Kezdetben sok szülő és diák fogadta idegenkedve ezt a lehetőséget, mondván, hogy „veszít” egy évet a tanuló. Az azóta eltelt évek bizonyították a képzés hatékonyságát, hiszen a 2009-ben és 2010-ben érettségizett osztályaink szinte minden tagja rendelkezett a fő nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával (vagy az azzal egyenértékű, megfelelő eredményű emelt szintű érettségivel). Ez a siker többlet pontokat jelent a diákoknak a felvételi eljárásnál, s ők nem fogják a későbbiekben azok számát gyarapítani, akik nyelvvizsga hiányában nem fejezhetik be időben felsőoktatási tanulmányaikat, nem kaphatják meg diplomájukat.

A fenti képzések mellett az iskola általános tantervű, humán, testnevelés tagozatos csoportokat indít. A humán csoport azt jelenti, hogy a 9-10. évfolyamon magyarból és történelemből a diákok hetente egy többletórát kapnak. Ez még nem jelent végleges pályaválasztást, a 11. évfolyamtól lehetőségük van más tantárgyakból is részt venni az emelt szintű oktatásban. A testnevelés tagozatot 2010-ben indítottuk először. Nem csak az élsportolókat várjuk ide, hanem azokat is, akik szeretnek aktívan mozogni, sportolni. Számukra valóban biztosítjuk a mindennapos testnevelést, hiszen heti öt órában vehetnek részt e szakórákon. Ezek a diákok a jó fizikai felkészültség birtokában könnyebben felvételizhetnek a különböző rendvédelmi felsőoktatási intézményekbe, s természetesen felkészülhetnek a közép- és emelt szintű testnevelés érettségire is.

Az általános tantervű tagozat az alapóraszámot jelenti. Számukra is – mint minden diák számára – a 11. évfolyamtól nyílik lehetőség heti maximálisan 6 órában (általában három tantárgyból) emelt szintű órákra járni, amelyek hatékonyan előkészítik a továbbtanulást. Ma már egy jó iskola nem arra büszke, hogy a tanulók mekkora hányada tanulhat tovább, hiszen a felvételi lehetősége bizonyos helyekre igen csak könnyűvé vált. Arra vagyunk inkább méltán büszkék, hogy azokra a szakokra, azokba a felsőoktatási intézményekbe kerülnek be diákjaink, ahová napjainkban is nagy a verseny. Évente számos tanulónk nyer felvételt a jogi, közgazdasági, orvosi, informatikai, nemzetközi szakokra, ahová csak többletpontokkal lehet továbbtanulni.

A különböző továbbtanulási adatok alapján iskolánk stabilan a második-harmadik helyet foglalja el Tolna megyében, a Garay Gimnázium után, általában fej-fej melletti versenyben a bonyhádi gimnáziummal.

Az iskola nem csak a tanulásról szól, a diákok számára az intézményünk változatos programlehetőségeket kínál. A tanulók szabadidejükben sokféle sportágat választhatnak, e mellett ingyenes nyelvtanfolyamokon vehetnek részt, járhatnak énekkarunkba, részt vehetnek az iskola által szervezett külföldi tanulmányi utakon.

Amennyire tőlünk telik, igyekszünk a gimnázium létesítményeit, eszközeit felújítani. Három informatika termünkben a tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy elsajátítsák a számítástechnika alapjait, naponta internetezhetnek szabadidejükben. Büszkék vagyunk arra, hogy az iskola parkosított, tiszta udvarral rendelkezik, ahol füves focipálya, teniszpálya, s egy frissen felavatott műfüves kézilabda pálya szolgálja az oktatást és a kikapcsolódást. Az iskola hatalmas könyvtárral rendelkezik, tanulóink több, mint 20 000 kötetből válogathatnak.

Várjuk a szorgalmas, tehetséges, jövőképpel rendelkező diákok jelentkezését iskolánkba!